بعضی از مخالفان امام خمینی(ره) این طور می گویند که امام خمینی(ره) سلمان رشدی را بی هیچ دادگاهی محاکمه کرده و دستور ترور ایشان را صادر نموده . لطفا ضمن تشریح جریان سلمان رشدی این سوال را پاسخ دهید